Zásady ochrany osobných údajov

I. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Sme spoločnosť  SVEDAR, spol. s r.o. so sídlom Kazanská 12, 821 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  53588/B a sme správcom vašich osobných údajov.

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
•    Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
•    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V prípade, ak budete mať akékoľvek otázky k týmto zásadám alebo použitiu vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@darcekaren.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

II.  Aké údaje zbierame, prečo a na akých právnych podkladoch

1.)    Pri plnení zmluvy od vás požadujeme údaje potrebné na jej vybavenie.  Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať, vystaviť faktúru a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, predmet objednávky, e-mailová adresa, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ. Tieto údaje sú potrebné na odoslanie objednávky a do nášho účtovného a fakturačného poriadku a pre dodržanie právneho záväzku najmä daňového a archivačného. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar aj v prípade, keď odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote. Pre účel vrátenia úhrady požadujeme vašu adresu trvalého pobytu alebo číslo účtu
2.)    Pri starostlivosť o zákazníkov: zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb, alebo keď reagujeme na váš email.
3.)    Pri vami založenom užívateľskom účte –  pri registrácií. Registrácia slúži na prehľad vašich objednávok, zoznamu želaní, sledované produkty, na zbieranie vernostných bodov a pod.
4.)    Pri zákazníckom hodnotení tovaru alebo služieb: potom ako u nás zakúpite tovar alebo službu, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie môžete vložiť aj bez požiadania a to z vlastnej iniciatívy.
5.)    Keď používate našu webovú stránku, získavame aj údaje o tom, ako ju využívate. Jedná sa o analýzu a štatistiku týkajúcu sa používania naších stránok, ktoré nám umožnia skvalitňovať a optimalizovať naše služby a webovú lokalitu. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Informácie o vašom správaní na webe nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe.
6.)     Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail - komerčné informácie o novinkách tzv. newsletter alebo bulletin o aktuálnych ponukách produktov, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko odhlásiť v administrácií účtu „Môj účet“ v sekcii Odber infoMailu alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu alebo využijete náš kontaktný formulár alebo emailovú adresu.
7.)    Pri spotrebiteľských súťažiach a za účelom zaslania výhry.
8.)    Automaticky využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii: Zásady používania súborov cookies

III. Komu údaje sprístupňujeme

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.
Príjemcovia vašich osobných údajov môžu byť osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúcich služby prevádzkovania internetového obchodu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu, zabezpečujúcich marketingové služby, a to:
1.)    Prepravná spoločnosť, ktorú ste si pri objednávke zvolili v rozsahu: Meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a emailová adresa, pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť.  Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:
          -    SLOVAK Parcel Servie, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
          -    IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621
          -    TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36 703 923
2.)    Účtovná firma v rozsahu: Meno a priezvisko, fakturačná adresa alebo dodacia adresa a telefónne číslo. Momentálne spolupracujeme s účtovnou firmou:
          -    EPOSe, spol. s r.o., Športová 1260/51 929 01 Dunajská Streda , IČO: 34 135 138
3.)    Dodávateľ tovaru alebo servisné centrum príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby.
4.)    Poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľovi našich predajov v rozsahu emailová adresa a predmet objednávky.
          -    Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 6501, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
5.)    Reklamná  a sociálna sieť, v rozsahu ako je popísané v časti Zásady používania súborov cookies  a to konkrétne:
          -    Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
          -    Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
6.)    Poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je:
          -    ZUTOM, Záhradnícka 74, 821 08,  Bratislava
          -    Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava
          -    WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01, Trnava
          -    INTERNET CZ, a.s.Ktiš 2, 384 03, Ktiš, Česká republika
          -    Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika
          -    WhiteBlueRed s.r.o., Vážska 39, 921 01 Piešťany
7.)    V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané  tretiemu subjektu, napríklad advokátovi. Ak nám právny poriadok alebo orgán štátnej moci uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

IV. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

1.)    Po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
2.)    Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov musíme osobné údaje spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov.)
3.)    Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené.
4.)    Pokiaľ nemáte konto vytvorené uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
5.)    V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

V. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia. Vaša komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky dáta sú ložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách.

VI. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca.

VII.  Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie (právo na zabudnutie), obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.
1.)    Právo na prístup - máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.
2.)    Právo na opravu - ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
3.)    Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - v niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
-    vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali
-    odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
-    domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
-    využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme
4.)    Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
-    ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
-    vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
-    v prípade, ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
5.)    Právo na prenositeľnosť - máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
6.)    Právo namietať proti spracovaniu - máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu  Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez zbytočného odklad  v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
7.)    Právo podať sťažnosť -  V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.05.2018.